Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Debreceni Egyetem - Bölcsészettudományi Kar


HuComTech kutatócsoport

 • Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai


 • A HuComTech projekt tudományos publikációi

  • Hunyadi, L. 2012. Collaboration in Virtual Space in Digital Humanities. In: Deegan, M. ‒ MacCarty, W. (eds.): Collaborative Research in the Digital Humanities. Ashgate. 93‒103.
  • Abuczki Á. – Bódog A. – Németh T. E. 2011. A multimodális pragmatikai annotáció elméleti alapjai az ember–gép kommunikáció modellálásában. In: Németh T., E. (szerk.): Ember-gép kapcsolat. A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 179‒201.
  • Abuczki Á. 2011. A multimodális interakció szekvenciális elemzése. In: Németh T., E. (szerk.): Ember-gép kapcsolat. A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 119‒144.
  • Abuczki Á. 2011. Társalgási fordulók multimodális vizsgálata a HuComTech adatbázis informális dialógusaiban. In: Boda, I. Károly ‒ Mónos K. (szerk.): MANYE XX. Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció (XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kötete). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 282‒288.
  • Abuczki, Á. 2011. A multimodal analysis of the sequential organization of verbal and nonverbal interaction. Argumentum 7. 261‒279.
  • Abuczki, Á. 2011. Multimodal Annotation and Analysis of Turn Management Strategies: A Comparative Study of Formal and Informal Dialogues of the HuComTech Corpus. In: Conference Papers of 10th HUSSE Conference.
  • Bertók, K. ‒ Sajó, L. ‒ Fazekas A. 2011. A robust head pose estimation method based on POSIT algorithm. Argumentum 7. 348‒356.
  • Bódog A. 2011. Természetesség és multimodalitás az ember–gép interakciókban. Fejlődéslélektani megfontolások. Argumentum 7. 280‒290.
  • Csűry I. 2011. A forgatókönyv mint elméleti kategória és kommunikációs eseménytípus multimodális megközelítésben. In: Németh T. Enikő (szerk.): Ember-gép kapcsolat. A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 145‒178.
  • Csűry I. 2011. A forgatókönyv mint értelmezési és produktív keret a multimodális kommunikációban. In: Boda, I. Károly ‒ Mónos K. (szerk.): MANYE XX. Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció (XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kötete). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. /poszter a kötet részét képező DVD-n/
  • Hunyadi L. ‒ Németh T. E. 2011. A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai. Bevezetés. In: Németh T., E. (szerk.): Ember-gép kapcsolat. A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 7‒14.
  • Hunyadi L. 2011. Frázisstruktúra és prozódia: interfész vagy közös kognitív alapok? In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIII. 141‒189.
  • Hunyadi, L. ‒ Bertók, K. ‒ Németh T., E. ‒ Szekrényes, I. ‒ Abuczki, Á. ‒ Nagy, G. ‒ Nagy, N. ‒ Németi, P. ‒ Bódog, A. 2011. The outlines of a theory and technology of human–computer interaction as represented in the model of the HuComTech project. In: CogInfoCom Conference Proceedings, Budapest.
  • Hunyadi, L. 2011. A multimodális ember-gép kommunikáció technológiái – elméleti modellezés és alkalmazás a beszédfeldolgozásban. In: Németh T. Enikő (szerk.): Ember-gép kapcsolat. A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 15‒41.
  • Hunyadi, L. 2011. Multimodal Human‒Computer Interaction Technologies. Theoretical Modeling and Application in Speech Processing. Argumentum 7. 240‒260.
  • Ivaskó, L. 2011. Az osztenzió felismerésének fejlődéses hátteréről a HuComTech-projekt céljainak tükrében. In: Németh T. Enikő (szerk.): Ember-gép kapcsolat. A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 83‒100.
  • Kane, J. ‒ Pápay, K. ‒ Hunyadi, L. ‒ Gobl, C. 2011. On the use of Creak in Hungarian Spontaneous Speech. Congress proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences 2011. Hong Kong. 1014‒1017.
  • Németh T. E. 2011. A humán multimodális kommunikáció modelljei és az ember–gép kommunikáció. In: Németh T., E. (szerk.): Ember-gép kapcsolat. A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 43‒61.
  • Pápay K. 2011. A beszélő személy akusztikus és vizuális gesztuskészlet-használatának vizsgálata multimodális korpusz alapján ‒ beágyazások, beékelések és adaptáció. In: Hunyadi L. (szerk.): Rekurzió a nyelvben I. Prozódiai megközelítés. Budapest: Tinta Könykiadó. 31‒95.
  • Pápay, K. ‒ Szeghalmy, Sz. ‒ Szekrényes, I. 2011. HuComTech Multimodal Corpus Annotation. Argumentum 7. 330‒347.
  • Pápay, K. 2011. Designing a Hungarian Multimodal Database ‒ Speech Recording and Annotation. In: Anna Esposito et al. (eds.): Toward Autonomous, Adaptive, and Context-Aware Multimodal Interfaces. Theoretical and Practical Issues. Conference Proceedings of the 3rd COST 2102 International Training School, Caserta. (March 2010.) LNCS 6456. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 403‒411.
  • Staudt A. ‒ Pápay K. 2011. The Annotation of the HuComTech Audio Database in Practice ‒ Observations and Questions Arising. Argumentum 7. 313‒329.
  • Staudt A. 2011. Periodicitás és rekurzió a spontán beszédben. Újraindítások mint megakadásjelenségek a HuComTech spontánbeszéd-korpuszban. In: Hunyadi László (szerk.): Rekurzió a nyelvben I. Prozódiai megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 127‒139.
  • Takács O. 2011. A személyközi kommunikáció multimodalitását vizsgáló kísérletsorozat eredményeiről. Argumentum 7. 291‒312.
  • Szilágyi, A. 2011. A comparison of different face classifiers based on Local Binary Patterns for emotional expression, gender, age and race. Argumentum 7. 357-365.
  • Hunyadi L. 2010. Alkalmazott nyelvészet a digitális világban. In: A tudomány nyelve ‒ a nyelv tudománya. A XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Eger.
  • Pápay K. 2010. Kísérleti módszerek a beszéd technológiai célú kutatásában. In: Gecső T. ‒ Sárdi Cs. (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 114. Budapest: Tinta Könykiadó. 232‒237.
  • Pápay K. 2009. A spontán beszéd prozódiai frázisszerkezetének modellezése és felhasználása a beszédfelismerésben. In: Tanács A. ‒ Szauter D. ‒ Vincze V. (szerk.): VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó. 373‒375.
  • Tóth Cs. 2011. Tekintetmintázatok és funkcióik a HuComTech-projekt szimulált állásinterjúiban. In: Németh T., E. (szerk.): Ember-gép kapcsolat. A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 101‒118.